assumed level of insolation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

assumed level of insolation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm assumed level of insolation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của assumed level of insolation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • assumed level of insolation

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tiêu chuẩn chiếu nắng chuẩn