assumed-size array nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

assumed-size array nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm assumed-size array giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của assumed-size array.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • assumed-size array

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    mảng kích thước dự kiến