asphalt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asphalt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asphalt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asphalt.

Từ điển Anh Việt

 • asphalt

  /'æsfælt/

  * danh từ

  nhựa đường

  * ngoại động từ

  rải nhựa đường

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • asphalt

  * kỹ thuật

  atphan

  dầu hắc nhựa đường

  nhựa đường

  rải atfan

  xây dựng:

  atfan

  bê tông atfan

  nhựa đường asphalt

  rải nhựa

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • asphalt

  mixed asphalt and crushed gravel or sand; used especially for paving but also for roofing

  a dark bituminous substance found in natural beds and as residue from petroleum distillation; consists mainly of hydrocarbons

  Synonyms: mineral pitch

  cover with tar or asphalt

  asphalt the driveway