asphalt content nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asphalt content nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asphalt content giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asphalt content.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • asphalt content

    * kỹ thuật

    lượng chứa atphan

    hóa học & vật liệu:

    hàm lượng atphan