asphalt jelly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asphalt jelly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asphalt jelly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asphalt jelly.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • asphalt jelly

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    keo atphan