asphalt slab nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asphalt slab nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asphalt slab giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asphalt slab.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • asphalt slab

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    tấm atphan