arboreal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arboreal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arboreal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arboreal.

Từ điển Anh Việt

  • arboreal

    /ɑ:'bɔ:riəl/

    * tính từ

    (thuộc) cây

    (động vật học) ở trên cây, sống trên cây

Từ điển Anh Anh - Wordnet