dendroid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dendroid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dendroid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dendroid.

Từ điển Anh Việt

 • dendroid

  /den'dritik/ (dendritical) /den'dritikəl/ (dendroid) /den'drɔid/ (dendroidal) /den'drɔidəl/

  * tính từ

  hình cây (đá, khoáng vật)

 • dendroid

  hình cây

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • dendroid

  * kỹ thuật

  dạng cây

  hóa học & vật liệu:

  dạng cành, dạng hình cây

  y học:

  dạng phân nhánh

  toán & tin:

  hình cây

Từ điển Anh Anh - Wordnet