angulus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angulus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angulus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angulus.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • angulus

    * kỹ thuật

    góc