angulus oris nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angulus oris nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angulus oris giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angulus oris.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • angulus oris

    * kỹ thuật

    y học:

    góc miệng, mép