angulus lateralis tibirae nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angulus lateralis tibirae nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angulus lateralis tibirae giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angulus lateralis tibirae.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • angulus lateralis tibirae

    * kỹ thuật

    y học:

    góc bên của xương chày (như margo interosseus tibiae)