angulus inferior scapulae nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angulus inferior scapulae nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angulus inferior scapulae giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angulus inferior scapulae.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • angulus inferior scapulae

    * kỹ thuật

    y học:

    góc dưới của xương bả vai