anchorage pier nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anchorage pier nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anchorage pier giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anchorage pier.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • anchorage pier

    * kỹ thuật

    trụ neo