anchorage cover nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anchorage cover nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anchorage cover giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anchorage cover.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • anchorage cover

    * kỹ thuật

    lớp bọc neo