ampulla tubae uterinae nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ampulla tubae uterinae nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ampulla tubae uterinae giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ampulla tubae uterinae.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ampulla tubae uterinae

    * kỹ thuật

    y học:

    bóng vòi buồng trứng, bóng vòi tử cung