ampullae membranaceae nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ampullae membranaceae nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ampullae membranaceae giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ampullae membranaceae.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ampullae membranaceae

    * kỹ thuật

    y học:

    bóng màng