ampulla hepatopancreatica nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ampulla hepatopancreatica nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ampulla hepatopancreatica giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ampulla hepatopancreatica.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ampulla hepatopancreatica

    * kỹ thuật

    y học:

    bóng Vater, bóng gan tụy