ampulla membranacea posterior nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ampulla membranacea posterior nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ampulla membranacea posterior giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ampulla membranacea posterior.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ampulla membranacea posterior

    * kỹ thuật

    y học:

    bóng màng sau