ampulla ossea anterior nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ampulla ossea anterior nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ampulla ossea anterior giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ampulla ossea anterior.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ampulla ossea anterior

    * kỹ thuật

    y học:

    bóng xương trước