ampulla canalic ull lacrimalis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ampulla canalic ull lacrimalis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ampulla canalic ull lacrimalis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ampulla canalic ull lacrimalis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ampulla canalic ull lacrimalis

    * kỹ thuật

    y học:

    bóng ống lệ