amphibious aircraft nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amphibious aircraft nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amphibious aircraft giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amphibious aircraft.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • amphibious aircraft

    Similar:

    amphibian: an airplane designed to take off and land on water

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).