amphibious demonstration nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amphibious demonstration nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amphibious demonstration giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amphibious demonstration.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • amphibious demonstration

    an amphibious operation conducted for the purpose of deceiving the enemy and leading him into a course of action unfavorable to him

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).