amphibiously nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amphibiously nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amphibiously giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amphibiously.

Từ điển Anh Việt

  • amphibiously

    xem amphibious