amphibiousness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amphibiousness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amphibiousness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amphibiousness.

Từ điển Anh Việt

  • amphibiousness

    /æm'fibiəsnis/

    * danh từ

    tính lưỡng cư; sự vừa ở cạn vừa ở nước