amphibious car nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amphibious car nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amphibious car giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amphibious car.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • amphibious car

    * kỹ thuật

    xe lội nước