amphibious operation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amphibious operation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amphibious operation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amphibious operation.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • amphibious operation

    a military operation by both land and sea forces

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).