ampere density nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ampere density nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ampere density giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ampere density.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ampere density

    * kỹ thuật

    điện:

    mật độ dòng (điện)