ambient light nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ambient light nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ambient light giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ambient light.

Từ điển Anh Việt

  • ambient light

    (Tech) ánh sáng chung quanh