ambient light source nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ambient light source nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ambient light source giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ambient light source.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ambient light source

    * kỹ thuật

    nguồn ánh sáng xung quanh