almond tablet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

almond tablet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm almond tablet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của almond tablet.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • almond tablet

    * kinh tế

    viên hạnh nhân