almond cookie nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

almond cookie nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm almond cookie giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của almond cookie.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • almond cookie

    very rich cookie containing ground almonds; usually crescent-shaped

    Synonyms: almond crescent

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).