almond-shaped nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

almond-shaped nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm almond-shaped giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của almond-shaped.

Từ điển Anh Việt

  • almond-shaped

    /'ɑ:məndʃeipt/

    * tính từ

    dạng quả hạnh

Từ điển Anh Anh - Wordnet