alger nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alger nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alger giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alger.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • alger

    United States author of inspirational adventure stories for boys; virtue and hard work overcome poverty (1832-1899)

    Synonyms: Horatio Alger

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).