aggressive water nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aggressive water nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aggressive water giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aggressive water.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aggressive water

    * kỹ thuật

    nước (có tính) ăn mòn

    nước xâm thực