aggressive condition nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aggressive condition nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aggressive condition giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aggressive condition.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aggressive condition

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    điều kiện xâm thực