aggressive substance nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aggressive substance nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aggressive substance giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aggressive substance.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aggressive substance

    * kỹ thuật

    chất xâm thực