aggressiveness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aggressiveness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aggressiveness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aggressiveness.

Từ điển Anh Việt

 • aggressiveness

  /ə'gresivnis/

  * danh từ

  tính chất xâm lược

  tính chất công kích

  tính hay gây sự, tính gây gỗ, tính hay gay cấn, tính hung hăng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • aggressiveness

  * kỹ thuật

  tính ăn mòn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • aggressiveness

  the quality of being bold and enterprising

  a natural disposition to be hostile

  Synonyms: belligerence, pugnacity

  Similar:

  aggression: a feeling of hostility that arouses thoughts of attack