belligerence nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

belligerence nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm belligerence giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của belligerence.

Từ điển Anh Việt

  • belligerence

    /bi'lidʤərəns/ (belligerency) /bi'lidʤərənsi/

    * danh từ

    tình trạng đang giao tranh; tình trạng đang tham chiến

Từ điển Anh Anh - Wordnet