aeronaut nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aeronaut nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aeronaut giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aeronaut.

Từ điển Anh Việt

  • aeronaut

    /'eərənɔ:t/

    * danh từ

    nhà hàng không; người lái khí cầu

Từ điển Anh Anh - Wordnet