adsorbent oil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adsorbent oil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adsorbent oil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adsorbent oil.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adsorbent oil

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    dầu hấp phụ