adsorbent material [medium nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adsorbent material [medium nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adsorbent material [medium giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adsorbent material [medium.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adsorbent material [medium

    * kỹ thuật

    chất hấp phụ