adsorbent charged element nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adsorbent charged element nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adsorbent charged element giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adsorbent charged element.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adsorbent charged element

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    đầu cảm