adsorbent material nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adsorbent material nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adsorbent material giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adsorbent material.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adsorbent material

    * kỹ thuật

    chất hấp phụ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • adsorbent material

    Similar:

    adsorbent: a material having capacity or tendency to adsorb another substance