adsorbent medium nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adsorbent medium nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adsorbent medium giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adsorbent medium.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adsorbent medium

    * kỹ thuật

    chất hấp phụ

    điện lạnh:

    môi trường hấp phụ