admission opening nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

admission opening nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm admission opening giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của admission opening.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • admission opening

    * kỹ thuật

    lỗ nạp

    lỗ vào