accelerating admixture nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accelerating admixture nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accelerating admixture giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accelerating admixture.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • accelerating admixture

    * kỹ thuật

    phụ gia tăng tốc