abyss nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abyss nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abyss giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abyss.

Từ điển Anh Việt

 • abyss

  /ə'bis/

  * danh từ

  vực sâu, vực thẳm

  biển thẳm

  lòng trái đất; địa ngục

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • abyss

  a bottomless gulf or pit; any unfathomable (or apparently unfathomable) cavity or chasm or void extending below (often used figuratively)

  Synonyms: abysm

  Similar:

  expiate: make amends for

  expiate one's sins

  Synonyms: aby, abye, atone