abyssobenthic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abyssobenthic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abyssobenthic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abyssobenthic.

Từ điển Anh Việt

  • abyssobenthic

    * tính từ

    thuộc đáy biển thẳm; thuộc vực biển thẳm