abyssinian banana nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abyssinian banana nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abyssinian banana giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abyssinian banana.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • abyssinian banana

    large evergreen arborescent herb having huge paddle-shaped leaves and bearing inedible fruit that resemble bananas but edible young flower shoots; sometimes placed in genus Musa

    Synonyms: Ethiopian banana, Ensete ventricosum, Musa ensete

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).