abyssinian nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abyssinian nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abyssinian giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abyssinian.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • abyssinian

    a small slender short-haired breed of African origin having brownish fur with a reddish undercoat

    Synonyms: Abyssinian cat

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).